Nhảy dân vũ I'm The Best | Lamita Academy

.Hiện nay dân vũ đã không còn là hiện tượng mà thực sự trở thành một đam mê với các bạn trẻ, đặc biệt là các học viên tham gia các khóa huấn luyện về kỹ năng thực hành xã hội và kỹ năng phát triển toàn diện con người. Từ các em nhỏ cho đến những người lớn tuổi, từ thành phố cho đến nông thôn, từ quốc gia này cho đến quốc gia khác…tất cả được “kết nối” và “đồng điều” một cách tài tình bởi hai tiếng “dân vũ”.